Partneri

Centar za obrazovne inicijative Step by Step, Sarajevo

Centar za obrazovne inicijative je jedinstvena asocijacija roditelja, nastavnika i drugih učesnika u obrazovnom procesu, iz cele Bosine i Hercegovine, okupljenih sa ciljem da se organizuju, sprovedu i podrže obrazovne aktivnosti i inicijative zasnovane na principima demokratskog građanskog društva. Profesionalno osoblje COI-a razvija i pruža treninge za učesnike obrazovnog sistema, uključujući, između ostalog, stručnjake za obrazovanje, nastavnike, direktore škola i roditelje. COI je oformio mrežu od šest centara za treninge u Bosni i Hercegovini, koji obezbeđuju brzu razmenu informacija i koordinaciju aktivnosti.

Kontakt: Radmila Rangelov-Jusović

Kralja Tvrtka 1, sprat 1

71000 Sarajevo, Bosna and Hercegovina               

Tel/Fax: (+387 33) 667 673    

Web site: www.coi-stepbystep.ba

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Institut za društvena istraživanja je osnovan 1964 godine u Zagrebu odlukom Saveta Univerziteta u Zagrebu. Osnovna delatnost institute je naučno istraživanje u oblasti sociologije i srodnim disciplinama. 

Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja (CIRO) je jedinica u okviru Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu osnovana 2001. godine, koja sprovodi temeljna i primenjena istraživanja u području vaspitanja i obrazovanja.

 Adresa i kontakt:

Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja (CIRO)

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Amruševa 11

10000 Zagreb, Hrvatska

tel. 385 1 4883550, 4883552

fax. 385 1 4828910

e-mail: ciro@idi.hr

http://www.idi.hr/cerd/

Fondacija za obrazovne i kulturne inicijative Step by Step, Skoplje

Fondacija Step by Step podržava razvoj otvorenog društva sprovođenjem aktivnosti u oblasti obrazovanja, umestnosti, culture, izdavaštva, kao i ljudskih (dečijih) prava i građanskog društva.  Fondacija void, korrdinira i sporvodi aktivnosti koje podstiču inovacije, napredak i razvoj vrtića i osnovnih škola u Makedoniji. U skladu sa svojom misijom, kontektom kojem obrazovanje funkcioniše u Makedoniji, i saradnjom sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama, Fondacija Step by Step sprovodi programe u predškolskom, osnovnoškolskom sistemu, kao i drugim obrazovnim i kulturnim institucijama.

Suzana Kirandžiska

Ul. Partizanski Odredi 72– A Mezzanine

91000 Skoplje, Makedonija

Tel: (+389 2) 3078 748

Tel/Fax: (+389 2) 3077 900

Web site: http://www.stepbystep.org.mk/

Pedagoški centar Crne Gore, Podgorica

Pedagoški centar Crne Gore je profesionalna pedagoška institucija koja okuplja eminientne pedagoge Crne Gore, koja nastoji da unapredi obrazovni sistem Crne Gore kroz različite projekte. Centar se intenzivno bavi naprednim profesionalnim treningom nastavnika, uvodi nove modele rada u obrazovne procese, uređuje profesionalnu literature i priričnike, organizuje profesionalne nacionalne i međunarodne sastanke, seminare, konferencije itd. U skladu sa primarnim ciljem, osnovna oblast kojom se bavi centar je obrazovn i system Crne Gore. Centar je osnovan kako bi podržao reformu obrazovnog sistema Crne Gore, a isto tako i da doprinese kontinuiranom procesu inovacije i unapređenja tog sistema. 

Kontakt: Saša Milić

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V

81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: (+382 81) 248 668, (+382 81) 248 667

Web site: www.pccg.cg.yu 

Centar za obrazovne politike, Beograd

Misija Centra za obrazovne politike je unapređenje sistema obrazovanja u Srbiji kroz pružanje stručne podrške formulisanju obrazovnih politika.

Vizija COP-a je kvalitetan, efektivan, efikasan, otvoren i demokratičan sistem obrazovanja u Srbiji, koji u punoj meri doprinosi razvoju Srbije u društvenom, kulturnom, političkom i ekonomskom smislu.

Putem multidisciplinarnih istraživanja, edukacije relevantnih aktera u procesu reforme obrazovnih sistema, prikupljanja, diseminacije informacija i građenja ekspertskih ljudskih resursa u oblasti obrazovanja, COP pruža stručnu podršku formulisanju obrazovnih politika od strane za to odgovornih institucija. Ideja je da se na taj način omogući da sistem obrazovanja u Srbiji postane kvalitetniji, efikasniji, efektivniji i da omogući jednakost mogućnosti.

Kontakt: Centar za obrazovne politike (COP)

Svetozara Markovića 22, IV sprat

11000 Beograd

tel/fax: (011) 32 30 105

e-mail: cep@cep.edu.rs

Web site: www.cep.edu.rs