O projektu

Unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje - ATEPIE

U saradnji sa Programom za podršku obrazovanju  Fondacija za otvoreno društvo (Education Support Program of Open Society Foundations ESP/OSF), Centar za obrazovne politike od septembra 2011.  sprovodi projekat „Unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje“ („Advancing teacher professionalism for inclusive, quality and relevant education„ - ATEPIE).

Kroz regionalni dijalog i međunarodnu saradnju, u okviru ovog projekta, nastavnici imaju priliku da razmene iskustva i unaprede svoja znanja.

Projekat  „Unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje“ za cilj ima pre svega formulisanje predlogā nacionalnih okvirā kvalifikacija za nastavničku profesiju u Srbiji i zemljama okruženja, koji mogu poslužiti kao smernice za dalje promene obrazovnih praksi i  reformu sistema obrazovanja. Njihova izrada zahteva angažovanje kako donosilaca odluka u oblasti obrazovanja, tako i edukatora nastavnika, istraživača i samih nastavnika. Posebna pažnja u ovom procesu biće posvećena perspektivama roditelja i učenika, pogotovo onih koji potiču iz marginalizovanih i ugroženih grupa i čije obrazovanje zahteva istinski inkluzivan, nediskriminatoran pristup.

Pored aktivnosti u vezi sa izradom okvira nacionalnih nastavničkih kvalifikacija, deo projekta odnosi se na osnaživanje nastavnika kroz mrežu Nastavnici kao lideri („International Teacher Leadership”), podršku mladim istraživačima Zapadnog Balkana u istraživanjima koja se bave nastavničkom profesijom kao i diseminaciju preporuka, predloga i istraživanja u oblasti obrazovanja među relevantim partnerima u regionu.

Na taj način, projekat će doprineti profesionalizaciji nastavnika u Jugoistočnoj Evropi i njihovom konstantnom profesionalnom razvoju.

U projekat su uključene Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija i Srbija, a partnerske organizacije su: Centar za obrazovne inicijative Step by Step (Bosna i Hercegovina), Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (Hrvatska), Fondacija za obrazovne i kulturne inicijative Step by Step (Makedonija), Pedagoški centar Crne Gore (Crna Gora) i Centar za obrazovne politike (Srbija).

Zahvaljujući tesnoj povezanosti sa projektom Međunarodno nastavničko liderstvo („International Teacher Leadership”) indirektni partneri su i Albanija, Bugarska, Kosovo, Moldavija, Rumunija, Turska, Portugal, Španija i Velika Britanija.

Predviđeno je da projekat  „Unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje“ traje do aprila 2013. godine.

Projektni tim

Upravljanje projektom

 • Gordana Miljević – menadžerka projekta
 • Jelena Radišić – istraživač
 • Milica Grahovac – koordinatorka projekta

Nacionalni okviri kvalifikacija razvijaju se kroz regionalni dijalog uz stručnu podršku međunarodno priznatog eksperta.

U tu svrhu formirani su nacionalni timovi i regionalni tim.

Bosna i Hercegovina

 • Radmila Rangelov Jusović – vođa tima (CV)
 • Miroslava Marjanović – koordinatorka rada  u zemlji (CV)

Hrvatska

 • Vlasta Vizek Vidović – posmatrač/ savetnik na projektu (CV)

Makedonija

 • Zoran Velkovski – vođa tima (CV)
 • Suzana Kirandžiska – koordinatorka rada u zemlji (CV)

Crna Gora

 • Saša Milić – vođa tima (CV)
 • Nataša Gazivoda – koordinatorka rada u zemlji (CV)

Srbija

 • Jelena Vranješević – vođa tima (CV)
 • Nada Korać – koordinator rada u zemlji (CV)
 • Zorica Trikić – koordinator rada u zemlji (CV)

Podrška projektu

Regionalni tim čine tim za upravljanje projektom, vođe nacionalnih timova i međunarodni ekspert.