Publikacije


Visoko obrazovanje u Srbiji

Preuzmi

Sažetak

Knjiga predstavlja pregled i razmišljanja o reformskim inicijativama u visokom obrazovanju u Srbiji na prelasku u 21. vek, sa fokusom na sadržaj novog zakonskog okvira o visokom obrazovanju – koji je tada još uvek bio u procesu izrade i koji je opširno razmatran među članovima akademske zajednice, studenata, Vlade i međunarodnih aktera.

U I delu Reforma, autor, prof. Turajlić (tada pomoćnik ministra za oblast visokog obrazovanja), sa stanovišta Ministarstva prosvete i sporta, stavlja razvoje događaja u Srbiji u širi međunarodni i globalni kontekst i u tom pogledu razmatra aktivnosti  Ministarstva u periodu 2001-2004. Ovaj deo razmatra širu debatu o reformama tokom tog perioda između Ministarstva i akademske zajednice.

Drugi deo daje pregled predloženih zakonskih izmena u visokom obrazovanju u Srbiji, dok treći deo sadrži prevod relevantnih međunarodnih dokumenata, naime, Magna Charta Universitatum, Bolonjske deklaracije (1999), Praškog komunikea (2001) i Berlinskog komunikea (2003).

Published in December 2004 in Belgrade, Serbia

Autori

Part I The Reform - Srbijanka Turajlić

Part II Draft Law on Higher Education - Margareta Andrejić, Lela Rudić, Ljiljana Todorović

Part III Annexes - "Magna Charta Universitatum" (translated into Serbian) and (b) Comparative overview of the Bologna Declaration, Prague Communiqué and Berlin Communiqué (translated into Serbian)

Transltade by Mirko Ožegović

Izdavač

Alternative Academic Educational Network

Povezane publikacije