Obuke

U okviru napora da se ojačaju kapaciteti za primenu dokaza iz istraživanja u kreiranju politike u oblasti obrazovanja i praksi, COP nudi prilagođene obuke za obrazovne ustanove i donosioce odluka kako na douniverzitetskom nivou tako i na nivou visokog obrazovanja. 

Kroz obuke nastojimo da ojačamo kapacitete obrazovnih ustanova i donosilaca odluka da na efikasan način odgovore na izazove sa kojima se sistemi obrazovanja danas suočavaju obezbeđujući im neophodne alate za informisanje politika i praksi uz dokaze.

Naše obuke su naročito namenjene sledećim akterima:

Tu, između ostalih, spadaju ministri i njihovi zamenici, savetnici ministara, generalni sekretari, zvaničnici i službenici, službenici regionalnih i lokalnih vlasti, direktori škola, rektori, prorektori, menadžeri, generalni sekretari, članovi odbora, savetnici, službenici za podršku studentima, službenici za međunarodne odnose, službenici za mobilnost i svi oni čija je uloga relevantna u jačanju uloge dokaza u kreiranju politika i njihovom sprovođenju, monitoringu i evaluaciji na nacionalnom, regionalnom, lokalnom i institucionalnom nivou.

Svaka obuka kombinuje informativni deo koji pruža COP i interaktivne radionice u kojima se učesnici vode kroz sadržaj od jednostavnijeg ka složenijem, počevši od poznatijih pojmova i idući ka onima koji su manje poznati i uz vođenje diskusija i aktivnosti u okviru konkretnog konteksta.

Ako ste zainteresovani za naše obuke, kontaktirajte nas na cep@cep.edu.rs.