Publikacije


Nastavnici u Srbiji: Stavovi o profesiji i o reformama u obrazovanju

Preuzmi

Sažetak

Ova publikacija predstavlja rezultate projekta „Razgovori nastavnika o nastavnicima“ koja analizira percepcije i stavove nastavnika o reformama u obrazovanju u Srbiji i promenama koje one unose u njihov rad. Analizira stavove nastavnika o autonomiji, obrazovanju zasnovanom na standardima, saradnji nastavnika u školi i kompetencijama koje su im potrebne da sprovedu reforme i unaprede obrazovni sistem.

Nalazi istraživanja koji su ovde predstavljeni nude korisne informacije o stavovima nastavnika po pitanju njihovih potreba za podizanjem kapaciteta za sprovođenje reformi. Neki od tih nalaza su ohrabrujući. Na primer, nastavnici intuitivno prepoznaju važnost nekih promena koje reforme donose, kao što je potreba koordinacije na nivou škole i sa lokalnom zajednicom. U isto vreme, neki rezultati predstavljaju razlog za zabrinutost kao što su značenje nekih od reformi koje su postale zakonska obaveza koje nije dovoljno jasno, a ponekad je čak i nepoznato nastavnicima, ili uvođenje obrazovanja zasnovanog na standardima. Spontane percepcije nastavnika o potrebnim kompetencijama ukazuju na zaključak da iako su nastavnici deklarativno spremni da učestvuju u razvijanju sistema, oni ne vide spontano to angažovanje kao deo njihove uloge i ne govore o tome kada opisuju svoju svakodnevnu praksu. Takođe postoje dokazi da u Srbiji postoji određeni broj nastavnika koji preuzimaju vodeću ulogu u svojim sredinama u skladu sa savremenim zahtevima profesije.

Published in June 2012 in Centre for Education Policy, Belgrade

Autori

Nataša Pantić & Jasminka Čekić Marković (Eds.), Mirjana Kovačević, Aleksandra Maksimović, Mirjana Marković, Jelena Radišić, Jelena Raković

Povezane publikacije