Publikacije


Priručnik za škole u realizaciji Stručnog uputstva za uključivanje učenika uzbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja - Različitost u školi 21. veka

Preuzmiin Serbian

Sažetak

Priručnik je namenjen zaposlenima u školi i njegova struktura, pored opštih napomena koje se tiču međunarodnog i nacionalnog pravnog okvira koji predstavljaju okosnicu uključivanja učenika izbeglica/migranata u obrazovni sistem, prati strukturu Stručnog uputstva za uključivanje učenika uzbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja, koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izradilo i dostavilo školama u aprilu 2017. godine. Ovaj priručnik može da se koristi i kao podrška u radu sa drugim učenicima koji ne govore jezik nastave, koji dolaze iz drugačijeg socio-kulturnog okruženja i koji imaju prekide u obrazovanju ili se kasnije uključuju, kao npr. Romska deca koja se u zemlju vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji.

Published in December 2017 in Belgrade

Autori

Darko Stanojković
Ljiljana Panjković
Marina Todić
Ljiljana Arbutina
Tanja Ranković
Ivana Cenerić
Žaklina Veselinović
Jasminka Čekić Marković
Ana Vušurović Lazarević
Dr Snežana Vuković
Katarina Stanić
Vesna Nedeljković
Dr Kosana Beker

Izdavač

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije