Publikacije


Naša priča

Preuzmiin Serbian

Sažetak

Ova publikacija je jedan od rezultata projekta "Naša priča", koji je sproveden u periodu od avgusta 2017. do kraja 2018. godine sa učenicima dveju osnovnih škola u Preševu.

Svrha publikacije je da predstavi projektne aktivnosti i rezultate, uključujući i izazove sa kojima se susreo projektni tim.

Osim opisa ciljeva projekta, projektnih aktivnosti i rezultata, u ovoj publikaciji su detaljno prikazani društveni i obrazovni kontekst u kojem su aktivnosti sprovedene, okolnosti koje su uticale na ostvarivanje ciljeva i preporuke za buduće projekte i inicijative u obrazovnom sistemu.

Primeri projektnih aktivnosti mogu da posluže drugim inicijativama kao inspiracija i smernica za rad sa mladima u multikulturalnim sredinama u kojima postoji segregisano obrazovanje i u kojima treba da se razvijaju interkulturalizam i svakodnevna interakcija među mladima.

 

 

Published in February 2019 in Belgrade

Autori

Ivana Cenerić

Žaklina Veselinović

Tijana Jokić Zorkić

Katarina Najdanović

Izdavač

Centar za obrazovne politike