Publikacije


Inicijativa za smanjivanje nejednakosti u obrazovanju - Nacionalni izveštaj za Srbiju

Preuzmiin Serbian

Sažetak

Nacionalni izveštaj je pripremljen u okviru projekta Inicijativa za smanjivanje nejednakosti u obrazovanju (ARISE), regionalnog projekta koji se sprovodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj, a koji finansira Evropska komisija.

Cilj projekta je pružanje podrške uključivanju učenika niskog socio-ekonomskog statusa (SES) kroz izgradnju nacionalnih i regionalnih partnerstava među organizacijama civilnog društva iz šest pomenutih zemalja korisnica projekta, koja su usmerena ka zagovaranju i konstruktivnom dijalogu o politikama sa nacionalnim vladama, ka podizanju svesti među ključnim akterima u obrazovanju i ka pilotiranju intervencija na nivou škole koje su usmerene na podršku učenicima sa niskim SES-om. 

Centar za obrazovne politike izradio je Nacionalni izveštaj za Srbiju, koji daje pregled postojećih politika i trenutnih pokazatelja koji doprinose pravednosti, glavnih prepreka za učenike niskog SES-a, kao i zaključke i preporuke za unapređenje pravednosti u obrazovnom sistemu. 

Nacionalni izveštaj dostupan je na srpskom i engleskom jeziku.

Published in February 2021 in Beograd

Autori

Jasminka Čekić Marković

Milica Todorović

Ivana Cenerić 

Izdavač

Centar za obrazovne politike